ІНДЗ

E-mail Печать PDF

 ІНДЗ

 

Розробити мультимедійне видання – презентацію  з застосуванням елементів авторської розробки мультимедіа (за певним варіантом, погодженим з викладачем).

Мета: закріпити основні теоретичні положення, що лежать в основі технології підготовки та виробництва мультимедійних видань, розробки та  використання шрифтів.

Для цього електронного видання обґрунтовано вибрати найбільш прийнятний рисунок шрифтів для основного тексту та елементів навігації, які забезпечують легкість для читання тексту, привабливе візуальне облаштування електронної сторінки. Самостійно розробити акцидентний шрифт для заголовків видання, який найбільш  адекватно передає зміст видання.

Визначити оптимальне співвідношення кольорових тонів фону та тексту; виконати компоновку готових фрагментів тексту відносно друг друга та відносно колонки і електронної сторінки; розробити систему оформлення рубрик; ввести необхідний комплекс засобів навігації.

Стиль оформлення інтерфейсу початкової сторінки електронного видання слід вибирати згідно індивідуальному варіанту.

Вимоги до виконання та оформлення

Студент повинен представити розроблене мультимедійне (електронне) видання, опубліковане на CD-носії, а також пояснювальну записку (загальним обсягом не більш 5 сторінок), яка містить наступні розділи.

Титульна сторінка. Назва університету; назва кафедри; назва навчальної дисципліни; тема КР; прізвище, ініціали студента, номер академічної групи; дата подання КР викладачу на перевірку (день, місяць, рік).

Введення. У введенні студентом розкривається сутність і стан задачі дослідження та її значущість, підстави та вхідні дані для розробки теми ІНДЗ.

Основна частина. Складається з трьох розділів.

Перший розділ повинен містити опис сценарію роботи електронного видання, включаючи організаційні та технологічні блок-схеми. Обов’язково треба навести ескізи основних сторінок видання, на які планується здійснювати переходи з головного меню.

Необхідно обґрунтувати вибір шрифтів, що використані в основному тексті та елементах навігації (гіперпосиланнях, кнопках), надати їх класифікацію. Також треба розробити постановку завдання на створення акцидентного шрифту, який буде використано в заголовках цього електронного видання, обґрунтувати вимоги до нього.

У другому розділу треба дати опис інструментальних середовищ, які були запроваджені для рішення завдань ІНДЗ, а також основні технологічні прийоми їх застосування.

В третьому розділі наводиться вигляд головних екранних форм електронного видання. Навести у звіті вигляд видання в двох варіантах:

а) з використанням початкового акцидентного шрифту для заголовків;

б) з використанням модифікованого шрифту.

Обґрунтувати доцільність зроблених змінень.

Висновки. У висновках викладають перелік пропозицій і рекомендацій та практичні результати, одержані в КР. Далі формулюють висновки щодо практичного використання здобуття результатів.

Список літератури. Джерела розміщувати в списку в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням праць.

 

 

 

Рис. 1. Вигляд презентації з акцидентним шрифтом Візир О., 2009

 

 

 

Онлайн


Пошук

Авторизація